Zpracování a ochrana osobních údajů - Zhiva

Zpracování a ochrana osobních údajů

 1. GDPR. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce. Vaše osobní údaje zpracovává správce:
 • Zhiva, j. s. a., se sídlem Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, IČ: 53766148, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sja, vložka č.: 18/L, email: info@zhiva.sk.

 

 1. Účel. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem:
 • a) vyřízení vaší poptávky nebo zodpovězení otázky, kterou nám zašlete přes kontaktní formulář „Napište nám“, případně vyhodnocení vaší zpětné vazby a návrhů na vylepšení;
 • b) vyhodnocení vašeho rizika přítomnosti nealkoholové tukové choroby jater naším virtuálním trenérem zdraví Zhivim a zaslání výsledků na váš e-mail;
 • c) při provádění našich výzkumných projektů, na kterých se dobrovolně podílíte;
 • d) zasílání newsletteru společnosti Zhiva;
 • e) uplatňování práv a nároků nebo vedení právní obrany, a to v rámci mimosoudních jednání, soudních a jiných řízení a procesů, pokud dojde k jejich zahájení;
 • f) plnění povinností ve smyslu GDPR, zejména vyřizování poptávek, žádostí, bezpečnostních incidentů v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 1. Kategorie osobních údajů. V závislosti na účelu zpracování zpracováváme vaše následující osobní údaje:

  Ad 3a Komunikace s námi prostřednictvím kontaktního formuláře Zpracováváme vaše osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři „Napište nám“, a to zejména vaše jméno, příjmení, e-mail a osobní údaje uvedené v obsahu zprávy, kterou nám zašlete.

  Ad 3b Komunikace s virtuálním trenérem zdraví Zhivim

  Zpracováváme informace v rozsahu, ve kterém jste je poskytli našemu virtuálnímu trenérovi zdraví Zhivimu, a to zejména věk, pohlaví, výšku, váhu, obvod pasu a váš e-mail. Dále zpracováváme informace o zdraví, a to zejména informace o tom, zda máte diabetes, zvýšenou hladinu cholesterolu, zda jste právě v menopauze, zda jste kuřák a informace o vaší fyzické aktivitě, stravovacích návycích a užívání alkoholu.

  Ad 3c Dobrovolná účast na našich výzkumných projektech

  Zpracováváme informace, které jste nám poskytli v rámci dotazníku či jiné formy zapojení do našich studií.

  Ad 3d Zasílání newsletteru

  Zpracováváme vaše jméno, příjmení a váš e-mail.

  Ad 3e a 3f Uplatňování práv a nároků a plnění zákonných povinností

  Zpracováváme vaše osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři „Napište nám“, a to zejména vaše jméno, příjmení e-mail a osobní údaje uvedené v obsahu zprávy, kterou nám zašlete a jiné informace, které jste nám poskytli v rámci našeho vzájemného klientského, zda obchodního vztahu.

   

 2. Subjekt údajů. Zpracováváme pouze osobní údaje těch fyzických osob, které

– vyplnili a odeslali kontaktní formulář a dobrovolně uvedli své další osobní údaje na webu zhiva.sk;

– dobrovolně se zapojili do konverzace s naším virtuálním trenérem zdraví Zhivim;

– odebírají náš newsletter;

– dobrovolně se zapojili do našeho výzkumu, či jinak s námi dobrovolně komunikovali.

 

 1. Právní základ. Pro zpracování vašich osobních údajů potřebujeme mít řádný právní základ.

  V případě účelů zpracování osobních údajů podle odst. 3 písm. a) až c) je právním základem váš souhlas. Jelikož se osobní údaje, které nám poskytujete, mohou týkat i vašeho zdraví, potřebujeme, aby váš souhlas byl výslovný, jelikož v opačném případě je zakázáno zpracování takové zvláštní kategorie osobních údajů.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete

  – při zpracování podle odst. 3 písm. a) při odeslání kontaktního formuláře na webu zhiva.cz, a to odkliknutím (opt-in) souhlasu se zpracováním osobních údajů;

  – při zpracování podle odst. 3 písm. b) explicitním vyjádřením souhlasu ve vaší konverzaci s virtuálním trenérem zdraví Zhivim;

  – při zpracování podle odst. 3 písm. c) udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů před zapojením se do našeho výzkumu.

 

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů jste oprávněn kdykoli odvolat, a to zasláním žádosti na e-mail správce info@zhiva.sk.

Zpracování pro účel uvedený v odst. 3 písm. d) je vykonáváno na právním základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v propagaci a udržování kontaktu s vámi jako našimi potenciálními nebo stávajícími klienty. Máte možnost se kdykoli odhlásit od odběru newsletteru pomocí odkazu v každém e-mailu, který vám pošleme nebo kliknutím ZDE. Můžete také kdykoli namítat proti tomuto zpracování osobních údajů kontaktováním nás na e-mailové adrese info@zhiva.sk.

Zpracování pro účel uvedený v odst. 3 písm. e) je vykonáváno na právním základě oprávněného zájmu naší společnosti, která si bude v případě jakéhokoli sporu uplatňovat svá práva a nároky, resp. vést náležitou obranu vůči právům nárokům, které by podle nás byly bezdůvodně uplatňovány vůči nám; uvedeno je dovoleno i podle čl. Čl. 2 písm. f) GDPR.

V případě zpracování osobních údajů za účelem uvedeným v odst. 3 písm. f) je toto realizováno z důvodu, že je to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti správce, která mu vyplývá z GDPR a právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 1. Příjemci. Přístup k vašim osobním údajům mají:
  • naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří potřebují mít přístup k vašim osobním údajům k plnění našich smluvních a zákonných povinností;

  • naši dodavatelé a subdodavatelé, kteří nám poskytují služby související s naší činností, například technické služby, hostingové služby, marketingové služby apod.;
  • našim partnerům, se kterými spolupracujeme na nabídce našich produktů a služeb;

  • je-li to nutné nebo vyžadované zákonem, veřejným orgánem nebo soudem.

  Vzhledem ke skutečnosti, že se komunikace s mami provádí v online prostoru, využíváme v této souvislosti i služby externích partnerů, kteří pro nás zajišťují cloudové služby a hosting. Cloudové servery, na kterých se ukládají vaše osobní údaje, jsou umístěny v Evropské unii, a proto nedochází k přenosu vašich osobních údajů do třetích zemí či mezinárodních organizací.

   

 2. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu zpracování, tzn. po dobu trvání vašeho uděleného souhlasu, který nebyl vámi odvolán, maximálně však po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Po uplynutí této doby od vás můžeme vyžádat souhlas znovu, přičemž se můžete svobodně rozhodnout, zda jej udělíte nebo ne. Doba uchovávání začíná běžet 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste nám souhlas udělili. Osobní údaje zpracovávané pro účely podle odst. 3 písm. d) až f) budeme zpracovávat po dobu, po kterou lze očekávat potřebu jejich zpracování (např. do doby uplynutí promlčecí doby nebo možnosti iniciování řízení či uložení sankce). Po uplynutí doby uchovávání vašich osobních údajů, tyto anonymizujeme nebo zajistíme jejich trvalé vymazání.

   

 3. Práva subjektu údajů. Jako subjektu údajů vám vyplývají z GDPR několik práv, a to kromě práva odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů, i právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na jejich opravu a/nebo doplnění podle čl. 16 GDPR, právo na jejich vymazání v případech uvedených v čl. 17 GDPR, právo na omezení jejich zpracování podle článku. 18 GDPR, právo na jejich přenosnost podle článku. 20 GDPR, je-li zpracování založeno na právním základě souhlasu a právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V případě zpracovávání osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu máte právo namítat vůči zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR. Jednotlivá práva lze uplatnit zasláním žádosti na emailovou adresu správce uvedenou výše nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla správce, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak.
   

 4. Poskytnutí osobních údajů. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Avšak neposkytnutí vašich osobních údajů při konverzaci s virtuálním trenérem zdraví Zhivim může mít za následek nemožnost využívání jeho konzultace a jednotlivých funkcionalit této služby. V případě právního základu oprávněného zájmu nebo plnění zákonných povinností může být poskytnutí osobních údajů požadováno ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů.

   

 5. Anonymizace Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci naší výzkumné činnosti (virtuální trenér Zhivi, naše výzkumné projekty, do kterých jste se dobrovolně zapojili), budou v průběhu našich studií a pro účely vyhodnocení a publikování jejich výsledků anonymizovány, a to jakmile to bude z pohledu výzkumné činnosti možné. To znamená, že vaše osobní údaje budou upraveny do takové formy, ve které již nebude možné vás identifikovat přímo nebo nepřímo. Anonymizované údaje se již nepovažují za osobní údaje podle GDPR a nejsou předmětem jeho ochrany.

Anonymizace vašich osobních údajů se uskuteční takovým způsobem, aby byla zajištěna nezvratnost procesu a aby se zabránilo možnosti spojení nebo doplnění anonymizovaných údajů s jinými daty, která by umožnila vaši identifikaci. Anonymizované údaje budou použity pouze pro vědecké a statistické účely a nebudou poskytnuty žádným třetím stranám.