Spracovanie a ochrana osobných údajov - Zhiva

Spracovanie a ochrana osobných údajov

 1. GDPR. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:
 • Zhiva, j. s. a., so sídlom Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, IČO: 53766148, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sja, vložka č.: 18/L, email: info@zhiva.sk.

 

 1. Účel. Vaše osobné údaje môžu byť  spracúvané za účelom: 
 • a) vybavenia vášho dopytu alebo zodpovedania otázky, ktorú nám zašlete cez kontaktný formulár „Napíšte nám“, prípadne vyhodnotenia vašej spätnej väzby a návrhov na vylepšenie;
 • b) vyhodnotenie vášho rizika prítomnosti stukovatenej pečene našim virtuálnym trénerom zdravia Zhivim a zaslania výsledkov na váš e-mail;
 • c) pri realizovaní našich výskumných projektov, na ktorých sa dobrovoľne podieľate;
 • d) zasielanie newslettra spoločnosti Zhiva;
 • e) uplatňovania práv a nárokov alebo vedenia právnej obrany, a to v rámci mimosúdnych rokovaní, súdnych a iných konaní a procesov, ak dôjde k ich iniciovaniu;
 • f) plnenia povinností v zmysle GDPR, najmä vybavovania dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Kategórie osobných údajov. V závislosti od účelu spracovania spracúvame vaše nasledujúce osobné údaje:

  Ad 3a Komunikácia s nami prostredníctvom kontaktného formulára Spracúvame vaše osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári „Napíšte nám“, a to najmä vaše meno, priezvisko, e-mail a osobné údaje uvedené v obsahu správy, ktorú nám zašlete.

  Ad 3b Komunikácia s virtuálnym trénerom zdravia Zhivim

  Spracúvame informácie v rozsahu, v ktorom ste ich poskytli nášmu virtuálnemu trénerovi zdravia Zhivimu, a to najmä vek, pohlavie, výšku, váhu, obvod pása a váš e-mail. Ďalej spracúvame informácie o zdraví, a to najmä informácie o tom, či máte diabetes, zvýšenú hladinu cholesterolu, či ste práve v menopauze, či ste fajčiar a informácie o vašej fyzickej aktivite, stravovacích návykoch a užívaní alkoholu.

  Ad 3c Dobrovoľná účasť na našich výskumných projektoch

  Spracúvame informácie, ktoré ste nám poskytli v rámci dotazníku či inej formy zapojenia do našich štúdií. 

  Ad 3d Zasielanie newslettru

  Spracúvame vaše meno, priezvisko a váš e-mail. 

  Ad 3e a 3f Uplatňovanie práv a nárokov a plnenie zákonných povinností 

  Spracúvame vaše osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári „Napíšte nám“, a to najmä vaše meno, priezvisko e-mail a osobné údaje uvedené v obsahu správy, ktorú nám zašlete a iné informácie, ktoré ste nám poskytli v rámci nášho vzájomného klientského, či obchodného vzťahu.

   

 2. Dotknuté osoby. Spracúvame iba osobné údaje tých fyzických osôb, ktoré

– vyplnili a odoslali kontaktný formulár a dobrovoľne uviedli svoje ďalšie osobné údaje na webe zhiva.sk;

– dobrovoľne sa zapojili do konverzácie s našim virtuálnym trénerom zdravia Zhivim;

– odoberajú náš newsletter;

– dobrovoľne sa zapojili do nášho výskumu, či inak s nami dobrovoľne komunikovali.

 

 1. Právny základPre spracúvanie vašich osobných údajov potrebujeme mať riadny právny základ.   

  V prípade účelov spracúvania osobných údajov podľa odseku 3 písm. a) až c) je právnym základom  váš súhlas. Keďže sa osobné údaje, ktoré nám poskytujete môžu týkať aj vášho zdravia, potrebujeme, aby váš súhlas bol výslovný, nakoľko v opačnom prípade je zakázané spracúvanie takejto osobitnej kategórie osobných údajov. 

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete 

  – pri spracovaní podľa odseku 3 písm. a) pri odoslaní kontaktného formuláru na webe zhiva.sk, a to odkliknutím (opt-in) súhlasu so spracúvaním osobných údajov;

  – pri spracovaní podľa odseku 3 písm. b) explicitným vyjadrením súhlasu vo vašej konverzácii s virtuálnym trénerom zdravia Zhivim;

  – pri spracovaní podľa odseku 3 písm c) udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov pred zapojením sa do nášho výskumu.

 

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa info@zhiva.sk. 

Spracúvanie pre účel uvedený v odseku 3 písm. d) je vykonávané na právnom základe nášho oprávneného záujmu spočívajúcom v propagácii a udržiavaní kontaktu s vami ako našimi potenciálnymi alebo existujúcimi klientmi. Máte možnosť sa kedykoľvek odhlásiť od odberu newslettera pomocou odkazu v každom e-maile, ktorý vám pošleme alebo kliknutím TU. Môžete tiež kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov kontaktovaním nás na e-mailovej adrese info@zhiva.sk.

Spracúvanie pre účel uvedený v odseku 3 písm. e) je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu našej spoločnosti, ktorá si bude v prípade akéhokoľvek sporu uplatňovať svoje práva a nároky, resp. viesť náležitú obranu voči právam nárokom, ktoré by podľa nás boli bezdôvodne uplatňované voči nám; uvedené je dovolené aj podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR. 

V prípade spracúvania osobných údajov na účel uvedený v odseku 3 písm. f) je toto realizované z dôvodu, že je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva z GDPR a právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Príjemcovia. Prístup k vašim osobným údajom majú:
  • naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí potrebujú mať prístup k vašim osobným údajom na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností;
  • naši dodávatelia a subdodávatelia, ktorí nám poskytujú služby súvisiace s našou činnosťou, napríklad technické služby, hostingové služby, marketingové služby a pod;
  • našim partnerom, s ktorými spolupracujeme na ponuke našich produktov a služieb;
  • ak je to potrebné alebo vyžadované zákonom, verejným orgánom alebo súdom.

  Vzhľadom na skutočnosť, že sa komunikácia s mami vykonáva v online priestore, využívame v tejto súvislosti aj služby externých partnerov, ktorí pre nás zabezpečujú cloudové služby a hosting. Cloudové servery, na ktorých sa ukladajú vaše osobné údaje, sú umiestnené v Európskej únii, a preto nedochádza k prenosu vašich osobných údajov do tretích krajín, či medzinárodných organizácií.

   

 2. Doba uchovávania. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu spracúvania, t.j. po dobu trvania vášho udeleného súhlasu, ktorý nebol vami odvolaný, maximálne však po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uplynutí tejto doby od vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie. Doba uchovávania začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom ste nám súhlas udelili. Osobné údaje spracúvané pre účely podľa odseku 3 písm. d) až f) budeme spracúvať po dobu, po ktorú je možné očakávať potrebu ich spracúvania (napr. do doby uplynutia premlčacej doby alebo možnosti iniciovania konania či uloženia sankcie). Po uplynutí doby uchovávania vašich osobných údajov, tieto anonymizujeme alebo zabezpečíme ich trvalé vymazanie.

   

 3. Práva dotknutej osoby. Ako dotknutej osobe vám vyplývajú z GDPR viaceré práva, a to okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobným údajov, aj právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na ich opravu a/alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR, právo na ich vymazanie v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo na ich prenosnosť podľa čl. 20 GDPR, ak je spracúvanie založené na právnom základe súhlasu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR. Jednotlivé práva je možné uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak.

   

 4. Poskytnutie osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Avšak neposkytnutie vašich osobných údajov pri konverzácii s virtuálnym trénerom zdravia Zhivim môže mať za následok nemožnosť využívania jeho konzultácie a jednotlivých funkcionalít tejto služby. V prípade právneho základu oprávneného záujmu alebo plnenia zákonných povinností môže byť poskytnutie osobných údajov požadované v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

   

 5. Anonymizácia Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci našej výskumnej činnosti (virtuálny tréner Zhivi, naše výskumné projekty, do ktorých ste sa dobrovoľne zapojili), budú v priebehu našich štúdií a pre účely vyhodnotenia a publikovania ich výsledkov anonymizované, a to hneď ako to bude z pohľadu výskumnej činnosti možné. To znamená, že vaše osobné údaje budú upravené do takej formy, v ktorej už nebude možné vás identifikovať priamo alebo nepriamo. Anonymizované údaje sa už nepovažujú za osobné údaje podľa GDPR a nie sú predmetom jeho ochrany.

  Anonymizácia vašich osobných údajov sa uskutoční takým spôsobom, aby bola zabezpečená nezvratnosť procesu a aby sa zabránilo možnosti spojenia alebo doplnenia anonymizovaných údajov s inými dátami, ktoré by umožnili vašu identifikáciu. Anonymizované údaje budú použité len na vedecké a štatistické účely a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám.