Ochrana osobných údajov - Zhiva

Ochrana osobných údajov

GDPR

 1. GDPR. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu zabezpečujeme súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

 

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:
 • Zhiva, j. s. a., so sídlom Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, IČO: 53766148, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sja, vložka č.: 18/L, email: info@zhiva.sk.

 

 1. Účel. Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom: 
 • a) vybavenia Vášho dopytu alebo zodpovedania otázky, ktorú nám zašlete cez kontaktný formulár „Napíšte nám“, prípadne vyhodnotenia Vašej spätnej väzby a návrhov na vylepšenie;
 • b) uplatňovania práv a nárokov alebo vedenia právnej obrany, a to v rámci mimosúdnych rokovaní, súdnych a iných konaní a procesov, ak dôjde k ich iniciovaniu;
 • c) plnenia povinností v zmysle GDPR, najmä vybavovania dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Kategórie osobných údajov. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri registrácii na webe zhiva.sk. V rámci registrácie na webe zhiva.sk teda vypĺňate údaje:
  a) Vaše osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári „Napíšte nám“, a to najmä Vaše meno, e-mail a osobné údaje uvedené v obsahu správy, ktorú nám zašlete.

 

 1. Dotknuté osoby. Spracúvame iba osobné údaje tých fyzických osôb, ktoré vyplnili a odoslali kontaktný formulár a dobrovoľne uviedli svoje ďalšie osobné údaje na webe zhiva.sk. 

 

 1. Právny základ. Pre spracúvanie Vašich osobných údajov potrebujeme mať riadny právny základ, pričom v prípade účelov spracúvania osobných údajov podľa odseku 3 písm. a) až c) je to Váš súhlas, ktorý nám udeľujete pred odoslaním kontaktného formulára, a teda pred realizovaním dopytu na webe zhiva.sk. Keďže sa osobné údaje, ktoré na webe zhiva.sk vypĺňate, môžu týkať aj Vášho zdravia, potrebujeme, aby Váš súhlas bol výslovný, nakoľko v opačnom prípade je zakázané spracúvanie takejto osobitnej kategórie osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete pri odoslaní kontaktného formuláru na webe zhiva.sk, a to odkliknutím (opt-in) súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa info@zhiva.sk. Spracúvanie pre účel uvedený v odseku 3 písm. b) je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu našej spoločnosti, ktorá si bude v prípade akéhokoľvek sporu uplatňovať svoje práva a nároky, resp. viesť náležitú obranu voči právam nárokom, ktoré by podľa nás boli bezdôvodne uplatňované voči nám; uvedené je dovolené aj podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR. V prípade spracúvania osobných údajov na účel uvedený v odseku 3 písm. c) je toto realizované z dôvodu, že je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva z GDPR a právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Príjemcovia. Prístup k Vaším osobným údajom poskytnutým prostredníctvom webu zhiva.sk majú iba naši zamestnanci, spolupracovníci a dodávatelia, ktorí zabezpečujú realizáciu riešení, najmä naši sprostredkovatelia (i) ESPRI, s. r. o., so sídlom Koperníkova 47, 821 04 Bratislava, IČO: 36 764 442. Vzhľadom na skutočnosť, že sa komunikácia s Vami vykonáva v online priestore, využívame v tejto súvislosti aj služby externých partnerov, ktorí pre nás zabezpečujú cloudové služby a hosting. Cloudové servery (Amazon Web Services), na ktorých sa ukladajú Vaše osobné údaje, sú umiestnené v Európskej únii, a preto nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, či medzinárodných organizácií. 

 

 1. Doba uchovávania. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu spracúvania, t.j. po dobu trvania Vášho udeleného súhlasu, ktorý nebol Vami odvolaný, maximálne však po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie. Doba uchovávania začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom ste nám súhlas udelili. Osobné údaje spracúvané pre účely podľa odseku 3 písm. b) a c) budeme spracúvať po dobu, po ktorú je možné očakávať potrebu ich spracúvania (napr. do doby uplynutia premlčacej doby alebo možnosti iniciovania konania či uloženia sankcie). Po uplynutí doby uchovávania Vašich osobných údajov, tieto anonymizujeme alebo zabezpečíme ich trvalé vymazanie. 

 

 1. Práva dotknutej osoby. Ako dotknutej osobe Vám vyplývajú z GDPR viaceré práva, a to okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobným údajov, aj právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na ich opravu a/alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR, právo na ich vymazanie v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo na ich prenosnosť podľa čl. 20 GDPR, ak je spracúvanie založené na právnom základe súhlasu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR. Jednotlivé práva je možné uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak.

 

 1. Poskytnutie osobných údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť využívania aplikácie Zhiva a jej jednotlivých funkcionalít, prípadne nemožnosť získať alebo poskytnúť údaje a informácie o aplikácii Zhiva. V prípade právneho základu oprávneného záujmu alebo plnenia zákonných povinností môže byť ich poskytnutie požadované v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.