Podmienky ochrany
osobných údajov Zhiva app

1. GDPR. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu zabezpečujeme súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

2. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:

  • spoločnosť Zhiva j. s. a., so sídlom Veľká okružná 38, 010 80 Žilina, IČO: 53766148, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sja, Vl. č.: 18/L, e-mail: gdpr@zhiva.sk.

3. Účel. Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom: 

a) užívania aplikácie Zhiva, t.j. umožnenia registrácie v aplikácii Zhiva,  vytvorenia užívateľského účtu v aplikácii Zhiva, ako aj využívania jej funkcionalít, najmä vytvorenia personalizovaného odporúčania, ako zlepšiť priebeh Vašej choroby dlhý covid, a to na základe Vami vyplnených dotazníkov a formulárov v aplikácii Zhiva; z tohto dôvodu potrebujeme Vami poskytnuté osobné údaje bližšie analyzovať a prípadne aj z nich vytvárať štatistiky, pričom v procese tvorby štatistík sú osobné údaje anonymizované a výsledky štatistiky obsahujú iba údaje, ktoré nie je možné priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe; anonymizované štatistiky následne môžu byť sprístupnené zdravotnej poisťovni alebo použité pre účely vedy a výskumu;

b) marketingovej a reklamnej komunikácie, a teda Vášho ďalšieho kontaktovania po registrácii v aplikácii Zhiva, a to s informáciami o ochorení dlhý covid, a prípadne oslovenia s ďalšou marketingovou a reklamnou komunikáciou našej spoločnosti, ktorej obsahom budú informácie o funkcionalitách aplikácie Zhiva, našich iných produktoch či iných skutočnostiach týkajúcich sa COVID-19;

c) poskytnutia rodného čísla, identifikačného čísla poistenca alebo jedinečného identifikátora (kódu) zdravotnej poisťovni, ktorú ste uviedli pri registrácii, a to z dôvodu potreby stotožnenia Vašej osoby ako poistenca vybranej zdravotnej poisťovne, za účelom overenia či ste jej poistencom a s ktorou máme uzavretú zmluvu o spolupráci, na základe ktorej Vám vieme poskytnúť bezplatný prístup do aplikácie Zhiva a voľné využívanie jej funkcionalít; v prípade, ak ste poistenec poisťovne DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., tak pre vyššie uvedený účel namiesto rodného čísla spracúvame jedinečný identifikátor (kód), ktorý Vám bol pridelený Vašou poisťovňou pre účely overenia, že ste jej poistencom a prejavili ste záujem o aplikáciu Zhiva; v prípade, ak ste poistencom poisťovne Union zdravotná poisťovňa, a. s., tak pre vyššie uvedený účel spracúvame rodné číslo alebo identifikačné číslo poistenca, ktoré Vám bolo pridelené Vašou poisťovňou pre účely overenia, že ste jej poistencom a prejavili ste záujem o aplikáciu Zhiva; poisťovni poskytujeme aj údaje o tom, ktoré funkcionality aplikácie Zhiva používate, a to za účelom preukázania plnenia zmluvy o spolupráci, ktorú máme s ňou uzavretú a na základe ktorej Vám vieme poskytnúť bezplatný prístup do aplikácie Zhiva a voľné využívanie jej funkcionalít (poisťovni však nikdy neposkytujeme Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate pri užívaní týchto funkcionalít);

d) uplatňovania práv a nárokov alebo vedenia právnej obrany, a to v rámci mimosúdnych rokovaní, súdnych a iných konaní a procesov, ak dôjde k ich iniciovaniu;

e) plnenia povinností v zmysle GDPR, najmä vybavovania dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov.

4. Kategórie osobných údajov. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré uvediete v aplikácii Zhiva, pričom ide najmä o údaje o Vašom zdraví. V rámci aplikácie Zhiva vypĺňate najmä údaje: 

  • e-mail, ktorý využijeme na ďalšiu komunikáciu s Vami a ktorý zároveň slúži ako prihlasovací údaj do aplikácie Zhiva;
  • rodné číslo, identifikačné číslo poistenca (ak ste poistencom poisťovne Union zdravotná poisťovňa, a. s.), alebo jedinečný identifikátor (kód) pridelený poisťovňou (ak ste poistencom DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.), ktoré potrebujeme na identifikáciu a Vaše stotožnenie ako poistenca vybranej zdravotnej poisťovne;
  • zdravotnú poisťovňu, za účelom overenia na základe rodného čísla, identifikačného čísla poistenca či jedinečného identifikátora (kódu), či ste jej poistencom;
  • informácie o priebehu ochorenia, vrátane príznakov ochorenia, ktoré ste mali/máte a spôsobe liečenia, aby sme Vám mohli vytvoriť personalizované odporúčanie choroby dlhý covid, ako aj aby, ste mohli využiť ďalšie funkcionality aplikácie Zhiva;
  • ďalšie osobné údaje, ktoré uvediete v dotazníkoch alebo iných formulároch v aplikácii Zhiva;
  • IP adresu a ktoré z funkcionalít aplikácie Zhiva ste využili (na základe zaznamenaných logov), pričom tieto osobné údaje budú poskytnuté Vašej poisťovni,  a to za účelom preukázania plnenia zmluvy o spolupráci, ktorú máme s ňou uzavretú a na základe ktorej Vám vieme poskytnúť bezplatný prístup do aplikácie Zhiva a voľné využívanie jej funkcionalít (poisťovni však nikdy neposkytujeme Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate pri užívaní týchto funkcionalít); z vyššie uvedených osobných údajov môžu byť zároveň vytvorené aj anonymizované štatistiky, ktoré budú sprístupnené zdravotnej poisťovni alebo použité pre účely vedy a výskumu.

5. Dotknuté osoby. Spracúvame iba osobné údaje tých fyzických osôb, ktoré vyplnili a odoslali registračný formulár a dobrovoľne uviedli svoje ďalšie osobné údaje v aplikácii Zhiva. 

6. Právny základ. Pre spracúvanie Vašich osobných údajov potrebujeme mať riadny právny základ, pričom v  prípade účelov spracúvania osobných údajov podľa odseku 3 písm. a) až c) je to Váš súhlas, ktorý nám udeľujete pred odoslaním registračného formulára, a teda pred realizovaním registrácie v aplikácii Zhiva. Keďže sa osobné údaje, ktoré v aplikácii Zhiva vypĺňate, týkajú Vášho zdravia, potrebujeme, aby Váš súhlas bol výslovný, nakoľko v opačnom prípade je zakázané spracúvanie takejto osobitnej kategórie osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete pri registrácii v aplikácii Zhiva, a to odkliknutím (opt-in) súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mail  prevádzkovateľa: gdpr@zhiva.sk. Spracúvanie pre účel uvedený v odseku 3 písm. d) je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu našej spoločnosti, ktorá si bude v prípade akéhokoľvek sporu uplatňovať svoje práva a nároky, resp. viesť náležitú obranu voči právam nárokom, ktoré by podľa nás boli bezdôvodne uplatňované voči nám; uvedené je dovolené aj podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR. V prípade spracúvania osobných údajov na účel uvedený v odseku 3 písm. e) je tak realizované z dôvodu, že je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva z GDPR a právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov.

7. Príjemcovia. Prístup k Vaším osobným údajom poskytnutým prostredníctvom aplikácie Zhiva majú iba naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí zabezpečujú realizáciu riešení, najmä naši sprostredkovatelia (i) COMPOTE, s. r.o., so sídlom Jesenského 1170/20, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47 622 997 (ii) ESPRI, s. r. o., so sídlom Koperníkova 47, 821 04 Bratislava, IČO: 36 764 442 a (iii) Alistiq s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 095 706. Vzhľadom na skutočnosť, že sa komunikácia s Vami vykonáva v online priestore, využívame v tejto súvislosti aj služby externých partnerov, ktorí pre nás zabezpečujú cloudové služby a hosting. Cloudové servery (Amazon Web Services), na ktorých sa ukladajú Vaše osobné údaje, sú umiestnené v Európskej únii, a preto nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, či medzinárodných organizácií. Vaše rodné číslo, identifikačné číslo poistenia alebo jedinečný identifikátor (kód) poskytujeme aj zdravotnej poisťovni, ktorú uvediete pri registrácii, a to z dôvodu stotožnenia Vašej osoby ako poistenca tejto zdravotnej poisťovne, nakoľko na základe tohto stotožnenia Vám vieme poskytnúť bezplatný prístup do aplikácie Zhiva a voľné využívanie jej funkcionalít; poisťovni zároveň poskytujeme aj údaje o tom, ktoré funkcionality aplikácie Zhiva používate. Pri spracúvaní osobných údajov pre účely podľa odseku 3 písm. d) a e) využívame aj služby externých poskytovateľov služieb (napr. advokátov či iných poradcov).

8. Doba uchovávania. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu spracúvania, t.j. po dobu trvania Vášho udeleného súhlasu, ktorý nebol Vami odvolaný, maximálne však po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie. Doba uchovávania začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom ste nám súhlas udelili. Osobné údaje spracúvané pre účely podľa odseku 3 písm. d) a e) budeme spracúvať po dobu, po ktorú je možné očakávať potrebu ich spracúvania (napr. do doby uplynutia premlčacej doby alebo možnosti iniciovania konania či uloženia sankcie).

Po uplynutí doby uchovávania Vašich osobných údajov, tieto anonymizujeme alebo zabezpečíme ich trvalé vymazanie/likvidáciu. 

9. Práva dotknutej osoby. Ako dotknutej osobe Vám vyplývajú z GDPR viaceré práva, a to okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobným údajov, aj právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na ich opravu a/alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR, právo na ich vymazanie v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo na ich prenosnosť podľa čl. 20 GDPR, ak je spracúvanie založené na právnom základe súhlasu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR. Jednotlivé práva je možné uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa gdpr@zhiva.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak.

10. Poskytnutie osobných údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť využívania aplikácie Zhiva alebo webu Zhiva a ich jednotlivých funkcionalít. V prípade právneho základu oprávneného záujmu alebo plnenia zákonných povinností môže byť ich poskytnutie požadované v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.