Voľné pracovné pozície - Zhiva

Voľné pracovné pozície - v našom tíme nájdete odborníkov na zdravotníctvo, verejnú politiku, medicínu, behaviorálne vedy a komunikáciu. Radi vás privítame v neformálnej atmosfére rastúceho startupu.

Hľadáme trénerov zdravia

Nasledujúce dve ponuky sa dajú kombinovať, alebo sa na ne dá hlásiť jednotlivo. Podrobnosti pre obe nájdete nižšie. Prvá ponuka je projekt Active.me, pre ktorý hľadáme trénerov zdravia. Druhá ponuka je projekt OPĽZ, cez ktorý sa môžete zaučiť a získať certifikát trénera zdravia. Zaučených trénerov zdravia bude Zhiva v blízkej budúcnosti potrebovať aj na ďalšie projekty.

Ponuka 1: Projekt Active.me

Zdravotný stav obyvateľov vyspelých krajín čoraz viac ohrozujú chronické choroby súvisiace aj so životným štýlom. Projekt Active.me chce priniesť nové prístupy a zmenou správania zastaviť zhoršovanie zdravotného stavu. Cieľovou skupinou projektu sú ľudia nad 60 rokov, ale jeho závery plánujeme využiť pri pomoci ľuďom každého veku, ktorým bol diagnostikovaný zvýšený krvný tlak či cukor. Projekt “Active me” podporili Nórske granty a je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizujú ho v rokoch 2022 až 2024 spoločnosti Diagnose.me a Zhiva, v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), s podporou International Development Norway AS.

Profil trénera zdravia

Kľúčovou aktivitou projektu Active.me je tréning zdraviaskupinová a individuálna práca so seniormi, ktorí majú zvýšený krvný tlak alebo zvýšené riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Tréning zdravia nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tradičnom zmysle slova, ani tradičná edukácia – odovzdávanie informácií smerom k účastníkovi programu. Základným poslaním trénera zdravia nie je byť expertom – autoritou, ale sprostredkujúcim článkom zmeny, ktorú má klient vo svojej vlastnej réžii. Tréner zdravia podporuje u klienta budovanie individuálnej motivácie, sebavedomia a zainteresovanosti. Pomáha klientovi nájsť pri zmene životného štýlu vlastnú cestu a odpovede na otázky, ktoré sú preňho dôležité. Sústreďuje sa spolu s klientom viac na hĺbkové riešenia než na problém samotný – vyhľadáva s klientom jeho silné stránky a témy, ktoré je klient sám ochotný meniť alebo reflektovať. Snaží sa klásť otvorené otázky a dať klientovi priestor pre vyjadrenie svojho vnímania problému alebo výzvy.

Kľúčové aktivity

 • zodpovedá za správne vyplnenie a interpretáciu vstupných dotazníkov, hlavne pacientových anamnestických údajov
 • dokáže na úvod objektívne vyhodnotiť pacientovu motiváciu na základe poskytnutých materiálov a rámcov
 • organizuje a vedie stretnutia v komunite:
  a) pripravuje konštruktívne stretnutia s dôrazom na jednotlivca – vie zaradiť potreby jednotlivca do kontextu komunity
  b) predstavuje stanovené témy interaktívnym, nedirektívnym prístupom
 • rešpektuje a správne uplatňuje všeobecne dané postupy, smernice a protokoly vyplývajúce zo študijného alebo projektového dizajnu
 • pomáha klientovi nenásilným spôsobom zadefinovať pokrokové ciele rešpektujúce klientove potreby, pripravenosť k zmene, socioekonomický status, rodinné okolnosti
 • uplatňuje rešpektujúci, nesúdiaci postoj, pomáha klientovi nachádzať nové riešenia
 • reflektuje s klientom bariéry, ktoré bránia v realizácii zadefinovaných cieľov
 • je “mostom” medzi lekárskou starostlivosťou a domácim prostredím klienta a spolupodieľa sa na vytváraní podnetov a postupov, ktoré podporujú dlhodobú adherenciu k plneniu stanovených cieľov

Zručnosti potrebné na vykonávanie práce

Komunikatívnosť, empatia, afinita k ľuďom vyššieho veku, trpezlivosť, nesúdiaci a nedirektívny prístup, tímový hráč so zmyslom pre samostatnú odbornú prácu, schopnosť aplikovaného rozhodovania (vzhľadom na individuálne potreby jednotlivca), schopnosť aplikovať postupy a protokoly do praxe, dobré organizačné schopnosti a flexibilita.

 

Požadované vzdelanie a skúsenosti

 • Na pozíciu nie je predpísané formálne vzdelanie, ale predpokladá sa bakalársky/magisterský titul z oblasti zdravotníctva alebo sociálnej práce, telovýchovy a fitness, verejného zdravia, manažmentu zdravotníctva alebo príbuznej oblasti. Vzdelanie môže nahradiť relevantná skúsenosť.
 • Je veľkou výhodou, ak má kandidát pracovnú skúsenosť s ľuďmi vyššieho veku, vedením skupinových vzdelávacích aktivít, zdravotnícku alebo opatrovateľskú prax.
 • Viac než formálne vzdelanie je dôležitá otvorenosť inému typu komunikácie, schopnosť viesť komunitné stretnutia a aplikovať princípy tréningu zdravia. 
 • Znalosť angličtiny výhodou (pasívna – na štúdium zahraničných materiálov).

 

Organizácia práce

 • Predpokladá sa pozícia na čiastočný úväzok v závislosti od rozsahu úloh. Očakávaný rozsah je 10 až 20 hodín týždenne, avšak je flexibilný.
 • Predpokladá sa vzdelávanie samotných trénerov zdravia zo strany projektu, ktoré bude realizované v rámci pracovného času online.
 • Pozícia je vhodná pre ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať popri inej práci, samostatnej zárobkovej činnosti, štúdiu, rodičovskej dovolenke či dôchodku.
 • Miesto výkonu: SR. Časť práce sa vykonáva z domu (príprava, telefonický/online kontakt s účastníkmi), ale je nevyhnutné cestovať za klientmi aj na skupinové stretnutia.
 • Forma zmluvy: pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce.
 • Odmena: líši sa podľa typu projektu a skúsenosti trénera zdravia. Hrubá mzda za výkon tréningu zdravia v rámci projektu Active.me sa predpokladá cca 10 EUR/hod.
 • Nástup: počas 1Q a 2Q 2023.

 

V prípade záujmu, prosím, zašlite svoje CV a motivačný list čo najskôr Ing. Eve Balažovičovej na mailovú adresu eva.balazovicova@zmos.sk.

Ponuka 2: Certifikát trénera zdravia

V prípade, že Vás ponuka zaujala, no potrebovali by ste si doplniť vzdelanie a získať certifikát „trénera zdravia“ aj pre vlastnú činnosť, zapojte sa do nášho vzdelávacieho online programu.

Získate vzdelanie a praktickú prípravu v 3 moduloch:

 1. Strava, cvičenie a pohyb, duševné zdravie a wellness, manažment stresu, životné prostredie a zdravie
 2. Metódy práce s klientom založenej na dôkazoch, definovanie cieľov, úloh, facilitácia zmeny, meranie výsledkov, komunikácia s klientom
 3. Rozvoj zručností trénera – skupinové a online techniky trénerstva, chronické choroby a ich špecifiká (diabetes, hypertenzia, metabolický
  syndróm), technické a administratívne zázemie trénera

Vzdelávanie bude prebiehať výlučne online formou, kombinovane individuálneho štúdia a skupinových cvičení, prípravou záverečných projektov v rozsahu 440 hodín za obdobie 10 mesiacov (január – október 2023). Účasť na vzdelávaní sa finančne kompenzuje vo výške 5,8 €/hodinu.

 

V prípade záujmu, prosím, zašlite svoje CV a motivačný list do 1. decembra 2022 na mailovú adresu Mgr. Miroslave Fovényes, MSc: miroslava.fovenyes@zhiva.sk.

Máte otázky?

Napíšte na info@zhiva.sk a objavte možnosti spolupráce.

poslať e-mail